Taisyklės

1.Sąvokos.

1.1. Pardavėjas – www.ortosanus.lt (UAB „Vairita" įm.k.300009568, PVM k. LT100001381710 , Adresas: Kalvarijų g. 265 Vilnius, Lietuva).

1.2. Pirkėjas – betkoks veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo ar išvardintų asmenų įgaliotas atstovas.

1.3. Taisyklės - Pirkimo – Pardavimo taisyklės, nustatančios tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.4. Sutartis – Pirkimo - Pardavimo sutartis,  sudaroma pardavimo metu.

1.5. Elektroninė parduotuvė - Pardavėjo internetinė svetainė/parduotuvė (www.ortosanus.lt), kurios pagalba identifikuojamas Pirkėjas, jo užsakymas,  kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys.

1.6. Užsakymas – Prekių sąrašas, kuri išsirenka Pirkėjas.


2. Bendrosios nuostatos.

2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos perkant prekes iš Pardavėjo.

2.2. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. 

2.3. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs pristatymo ir mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtintu savo užsakymą“.

2.4. Kiekviena sudaryta Sutartis yra registruojama ir saugoma El. parduotuvės duomenų bazėje.

 

3. Asmens duomenų apsauga.

3.1. Užsisakant prekes El. parduotuvėje, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus privalomus duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą komunikacijai dėl užsakymo vykdymo.

3.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

3.3. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

3.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai arba gavus raštišką Pirkėjo sutikimą.


4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Registracijos ir Užsakymo formose pirkėjas privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Užsakymą ir Pirkėjo registracijos duomenis.

4.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, Pirkėjas privalo juos pakeisti prisijungęs prie savo asmeninės Paskyros El. parduotuvėje arba informuoti Pardavėją apie šiuos pasikeitimus elektronine žinute.

4.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti prekes. Pirkėjas apie tai turi pranešti Pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir grąžinimo priežąstį, kaip numato LR Ūkio ministro 2001m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 258 „dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

4.5. Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 4.4 punkte numatyta teise tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, ji nebuvo naudojama arba pagaminta pagal specialų Pirkėjo užsakymą.

4.6. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą El. parduotuvėje, sutinka su Taisyklėmis.

 

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę pirkti arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą El. parduotuvės registracijos formoje, ir neperduoti jos kitoms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas remiantis raštišku Pirkėjo prašymu.

5.6. Pardavėjas, susiklosčius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

5.8. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.


6. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

6.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsakyti prekes 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

6.2. Užsakymai priimami tik per El. parduotuvę.

6.3. Prekių kainos yra nurodytos Eurais su PVM.

6.4. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą (Prekės išsiunčiamos ar paruošiamos per 2- 4 darbo dienas) Apie užsakymo vykdymo eigą Pirkėjas yra informuojamas elektroninėmis žinutėmis.

6.5. El. parduotuvėje galima atsiskaityti šiais mokėjimo būdais:

6.5.1. Išankstinis mokėjimas bankiniu pavedimu – tai mokėjimo būdas, kai Pirkėjo naudojamoje sistemoje ir jam prisijungus automatiškai sugeneruojamas mokėjimo pavedimas su Pardavėjo rekvizitais ir užsakymo detalėmis. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

6.5.2. Išankstinis mokėjimas Paysera - tai mokėjimo būdas, kai Pirkėjui prisijungus prie šios mokėjimo sistemos automatiškai sugeneruojamas mokėjimo pavedimas su Pardavėjo rekvizitais ir užsakymo detalėmis. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka operatoriui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta jo sistemoje.

6.5.3 Mokėjimas pačiam pirkėjui atsiimant prekes mūsų parduotuvėje adresu: KALVARIJŲ G. 265 VILNIUS

6.6. Pirkėjui neatlikus apmokėjimo per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjas gali jį anuliuoti iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

7. Prekių pristatymas.

7.1. Pateiktas užsakymas pradedamas apdoroti per 48 val. nuo jo gavimo. Užsakymai, pateikti penktadienį po 15 val. arba savaitgaliais, pradedami apdoroti artimiausią darbo dieną.

7.2. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinį telefoną, kuriuo Pardavėjo įgaliotas atstovas galėtų su juo susisiekti.

7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba Užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas (ar nurodytas kitas asmuo) prekių priimti negali, o prekės, pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų.

7.4. Prekes pristatome tik Lietuvoje.

7.5. Apie Užsakymo išsiuntimą Pirkėjas yra informuojamas elektronine žinute, šiuo atveju siunta pristatoma per 2 (dvi) - 4 (keturias) darbo dienas nuo žinutės išsiuntimo.

7.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas negamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente laikmenoje.

7.8. Per 12 val. nuo siuntos gavimo Pirkėjas privalo el. paštu informuoti Pardavėją apie pažeistą siuntinį,  transporto pakuotę ir/ar prekę, jeigu pati užsakyta prekė buvo sugadinta arba pažeistas jos vientisumas. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.


8. Prekių kokybė, garantijos.

8.1. Kiekvienos Pardavėjo prekės savybės yra bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kitas parametras gali neatitikti realaus prekės dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių arba dėl to, jog Pirkėjas neperskaitė pilno prekės aprašymo.

8.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją arba grąžinimo taisykles, kurių konkretus terminas ir sąlygos yra nurodomi prekės aprašyme.

 

9. Prekių grąžinimas ir keitimas.

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis nutarimu Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio mėn. 11 d.nutarimo Nr. 697 "Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo"pakeitimo.

9.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti raštišką prašymą dėl prekių grąžinimo. Tai turi atlikti pagal Taisyklių 4.4.punktą. Grąžinimo formą atsispausdindamas pats. (Grąžinimo formą galite rasti  Pristatymas ir grąžinimas skiltyje). 

9.3. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

9.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.3.3. Prekė turibūti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos ir kt.);

9.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios ji buvo prieš gavus Pirkėjui;

9.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti užpildytą formą su nurodytais rekvizitais dėl prekių grąžinimo.

9.4. Pardavėjas turiteisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.5. Pirkėjas neturi teisės grąžinti Prekės, jeigu ji buvo gaminama pagal specialų ir individualų Pirkėjo užsakymą.

9.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas grąžina paštu, arba naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Šiuo atveju Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

9.7. Pardavėjas išnagrinėja prašymą grąžinti per 7 (septynias) darbo dienas nuo jo faktinio gavimo.

9.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas El.parduotuvėjė arba atitinkamose socialinės medijos paskyrose gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

10.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje  „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į katalogą ŠLAMŠTAS (SPAM) ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

10.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 3.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

 

11.Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Šioms Taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.